Sorbische Oberschule Ralbitz

Die einzige Sorbische UNESCO-Projektschule - "Schule mit Idee 2007"

Image
Image
Image
Image
Image

Z małeho do wulkeho.

Wot lěta 1984 sem přisłuša naša šula globalnej syći projektnych šulow UNESCO.

Jako jenička serbskorěčna projektna šula UNESCO angažujemy so wosebje za hladanje materielneje a imaterielneje serbskeje kultury. SWŠ Ralbicy wobdźěli so na regionalnych a nadregionalnych projektach, wubědźowanjach, schadźowanjach a šulerskich lěhwach.

Małe, přiwšem wulkotne přiznamjo

Jónkrótne přiznamjo serbskeje rěče a kultury zmóžnja šuli wosebitu perspektiwu w přidźěle UNESCO-aktiwitam. Interkulturelne wuknjenje, žiwa dwurěčnosć a “zhromadnosć w mnohotnosći” słušeja k wažnym stołpam šulskeho programa.  Za swoju angažowanosć je SWŠ Ralbicy samo dóstała wuznamjenjenja, mjez druhim titul „Šula z idejemi“. 

Wuměna kubła!

„Wuměna kubła!“, toho bě sej hižo Erasmus von Rotterdam wědomy.  Po wonej wosobje pomjenowany spěchowanski program skića tež SWŠ Ralbicy mnoho móžnosćow, z kotrymž móžachu so njeličomne mjezynarodne projekty a nazhonjenja ćerpać. Tak je so šula wot 2016 na Erasmus+-projekće wobdźěliła a z tym na wutworjenju europskeje kubłanskeje syće sobu skutkowała. Přiwšěm pak je šula hižo dołho aktiwna w mjezynarodnej wuměnje. Hižo wjac hač 40 lět pěstuje so wuspěšna wuměna do čěskeho Mělnika. K tomu podaja so kóždolětnje 5. lětniki na wuměnu a zeznaja wosebje kulturne přiznamjenja wokoliny.   

Zdobom roezstaja so SWŠ Ralbicy ze swójskim kulturelnym pozadkom. Tak njejedna so wo ryzy

dwurěčnu šulu, ale tež wo splećenje kultury a nałožkow. Kózdolětne tradicije so do šulskeho

žiwjenja integruja a skruća z tym wědomje wo kulturnym bohatstwje.

Přiroda a wnučkokmanosć

Serbska wyša šula w Ralbicach čuje so wosebje we winowatosći kubłanja w přirodoškiće. Wo tym swědča mnoho projektow, wosebje w blišej wokolinje. Hromadźe z lokalnymi partnerami je SWŠ Ralbicy skutkowanje mjez přirodu a agrikulturu přepytowała. Teorija a praksa stej so při tym w „Projekt P – Misch dich ein!“ zjednoćiłoj, w kotrymž je so hromadźe z lokalnymi partnerami ratarskich zawodow  dźěłało. 

Dalše projekty, kaž „Gib Abfall einen Korb“ a „Plastik Piraten“ wudospołnja wobšěrny poskitk a sensibilizuja šulerkow a šulerjow za kritiski wobchad z přirodu a přirodoškitom. 

Z małeho do wulkeho

UNESCO-team našeje šule rozestaja so prawidłownje z temami naslědnosće, zhromadnosće a digitalnym kubłanjom. K tomu słušeja projekty kaž „Běh z wutrobu“, planowanje zeleneho šulskeho dwora, wobdźělenje na Fridays-for-Future-projektach a zhotowjenje wabjenskeho wideja wo swójskej dźěławosći. Při tym dźěła so po zasadźe: z małeho do wulkeho. K tomu zaběraja so šulerki a šulerjo z najwšelakorišimi temami a ćežišćemi a sposrědkuja a šěrja rezultaty potom w swójskim wobswěće. 

link na projektne šule UNESCO: https://www.unesco.de/bildung/unesco-projektschulen 

Nowy mjezynarodny projekt ERASMUS+ na našej šuli

Image
Image